Reklama
 
Blog | Michaela Šojdrová

Násilí na ženách nesmí být tabuizováno

Od roku 1999 je 25. listopad Mezinárodním dnem proti násilí na ženách. Myslíte, že jde o zbytečnost? Rozhodně ne. V průměru celé EU se s psychickým či sexuálním násilím setkala celá třetina žen, což je číslo stále alarmující. Dnešní den proto vnímám jako příležitost k opětovnému zdůraznění apelu na dodržování základních lidských práv, nutnosti prevence domácího násilí i připomenutí významu hodnoty fungující rodiny, kterou je třeba podporovat a chránit.

Česká republika v roce 2006 přijala průlomový zákon na ochranu před domácím násilím, který zásadním způsobem mění situaci ohrožených osob. Domácí násilí je však pouze jednou z oblastí násilí páchaného na ženách. Patří sem i nelegální obchod se ženami, které se stávají velmi často oběťmi nucené prostituce za účelem získávání finančních prostředků podporujících zločinecké struktury, ty teroristické nevyjímaje.

Jako příklad hodný následování se v tomto ohledu ukazuje Švédsko, které do své legislativy jako zatím jediný stát EU zahrnulo trestný čin nákupu sexuálních služeb. Ženy zneužívané k prostituci kriminalizovány nejsou, na základě čehož jsou ochotny ke spolupráci s policií a napomáhají tak odkrývání organizovaného zločinu. Vzhledem k zapojení podpůrných sociálních služeb je ženám (které tvoří 89 % obětí obchodu s lidmi) umožněn úspěšný návrat do společnosti. Výsledky tohoto švédského modelu jsou dle mého mínění velmi inspirativní i pro zbytek Evropy.

Naším úkolem zůstává efektivně intervenovat především u národních vlád a politických struktur jednotlivých členských států za přijetí legislativních a preventivních opatření, která budou mít hmatatelný vliv na každodenní život lidí, kteří určitou formou násilí a bezpráví aktuálně trpí.

Oběti násilných trestných činů si zaslouží náš zájem a soucit, především však také konkrétní pomoc, která bude schopná reálně zasáhnout do jejich tíživé životní situace, nastartuje pozitivní změnu, a promítne se tak současně do ozdravení rodinných vztahů a potažmo celé společnosti. Té společnosti, která si boj proti násilí a teroru v jakékoli podobě hrdě klade za jednu ze svých zásadních priorit.

(Příspěvěk publikován rovněž na www.sojdrova.cz)

Reklama